สมาคมการท่องเที่ยวและการประชุมแห่งกิฟุ

ข้อมูลในภาพรวม

ชื่อ
สมาคมการท่องเที่ยวและการประชุมแห่งกิฟุ
ที่อยู่
ชั้น 6 อาคารเคียววะโกเงียว 1-8-5 คันดะมะชิ เมืองกิฟุ 500-8833
ติดต่อ
ฝ่ายบริการ/แผนกส่งเสริมการประชุม
โทรศัพท์: +81-58-266-5588 / โทรสาร: +81-58-266-5995
แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทรศัพท์: +81-58-263-7291 / โทรสาร: +81-58-263-7292
วันที่จัดตั้ง
24 พฤษภาคม ค.ศ.1989

ประวัติการจัดตั้ง

หลังจากที่เมืองกิฟุได้รับการกำหนดจากกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันคือกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยว) ให้เป็น “เมืองแห่งการประชุมนานาชาติ” แห่งแรกๆ ได้ไม่นาน ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1988 ก็ได้มีการจัดตั้งสำนักงานการประชุมแห่งกิฟุโดยการสนับสนุนของหอการค้าและอุตสาหกรรม ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ ในเมืองกิฟุ จังหวัดกิฟุ ซึ่งต่อมาก็ได้มีการอนุมัติจัดตั้งโดยกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันคือกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยว) ในปี ค.ศ.2002 ได้มีการผนวกรวมสำนักงานดังกล่าวเข้ากับสมาคมการท่องเที่ยวแห่งกิฟุ และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

สำนักงานมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมธุรกิจการประชุมและการท่องเที่ยวในเมืองกิฟุ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันในโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ สำนักงานจึงได้เชิญและสนับสนุนให้มีการจัดประชุม และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้กิฟุได้เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งการประชุมนานาชาติโดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถิ่น วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของเมืองกิฟุ ตลอดจนพื้นที่โดยรอบ

กิจกรรม

  1. เผยแพร่ โฆษณา เชื้อเชิญ และร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนในพื้นที่เพื่อการส่งเสริมธุรกิจการประชุม
  2. สนับสนุนการจัดประชุมต่างๆ
  3. ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและธุรกิจการประชุม
  4. เผยแพร่ โฆษณา เชื้อเชิญ และร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  5. สนับสนุนธุรกิจการนำเที่ยวทางเรือซึ่งดำเนินการโดยเมืองกิฟุ
  6. กิจกรรมที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน