Chính sách của trang

Hướng dẫn Sử dụng Trang web

1. Về việc Liên kết đến trang web

Nói chung bạn được tự do cung cấp liên kết đến trang này.
Tuy nhiên chúng tôi yêu cầu bạn ghi nhớ những “lưu ý” và “cách sử dụng bị cấm” sau đây.

【Lưu ý】

 • Khi cung cấp liên kết, vui lòng liên kết với trang đầu của chúng tôi (https://www.gifucvb.or.jp/), hoặc trang đầu cho mỗi ngôn ngữ, (vd. https://www.gifucvb.or.jp/vi/).
  Vui lòng thông báo cho Văn phòng Hội nghị và Du khách Gifu khi bạn cung cấp một liên kết.
 • Xin lưu ý rằng các nội dung và URL có thể được thay đổi hoặc xóa mà không báo trước.
 • Chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý cho bất cứ điều gì xảy ra từ kết quả của việc liên kết với trang web này.

【Những Cách sử dụng Bị cấm】

 1. Khi chúng tôi yêu cầu bạn xóa một liên kết, hãy làm ngay.
  Chúng tôi từ chối liên kết cho các loại trang web sau:

  • Các trang web gây mất trật tự công cộng và đạo đức
  • Các trang web quảng bá hành vi bất hợp pháp
  • Các trang web chứa nội dung phỉ báng, vu khống hoặc nội dung xúc phạm khác
  • Các trang web vi phạm đến tài sản của người khác hoặc nói xấu họ dưới bất cứ hình thức nào
  • Các trang web có khả năng gây nhầm lẫn hoặc giải thích sai cho người dùng
  • Các trang mà chúng tôi cho là không hợp lệ
 2. Không được liên kết trang web của chúng tôi trong khung của bạn.

Đây là biểu ngữ bạn có thể tải xuống sử dụng.

2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Văn phòng Hội nghị và Du khách Gifu sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động nào mà người dùng thực hiện bằng cách sử dụng thông tin trên trang web này, mặc dù chúng tôi cũng thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo tính chính xác của nó. Chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ thiệt hại và tổn thất nào mà người dùng có thể phải chịu khi truy cập vào trang web này.
Mặc dù chúng tôi cung cấp liên kết với các trang web khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và trách nhiệm của hoạt động của họ.
Các nội dung và URL trên trang này có thể được thay đổi hoặc xóa mà không báo trước. Xin lưu ý rằng những nội dung mới nhất là nội dung hợp lệ khi chúng được thay đổi.

3. Về bản quyền

“Trải nghiệm Gifu Xinh đẹp” và thông tin mà chúng tôi cung cấp trong trang này (văn bản, hình ảnh, minh họa, video, chương trình, v.v...) là đối tượng có bản quyền của Văn phòng Hội nghị và Du khách Gifu và được bảo vệ bởi luật bản quyền.
Không ai có thể sao lại hoặc thay đổi thông tin mà không có sự chấp thuận trước của chúng tôi, ngoại trừ các hành động được chấp thuận theo luật bản quyền như sử dụng cho mục đích cá nhân và trích dẫn.